De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) SPOLT

Basisschool De Neerakker maakt deel uit van SPOLT
(Stichting Primair Onderwijs Leudal Thornerkwartier).
Als bevoegd gezag stelt SPOLT het beleid vast voor personele zaken, huisvesting scholen, financiën. Dit beleid geldt voor de scholen ressorterend onder SPOLT.
Om de medezeggenschap te regelen voor deze beleidsterreinen is de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad ingesteld.
Deze raad bestaat uit leerkrachten en ouders van SPOLT scholen. 
De GMR functioneert overkoepelend voor de lokale medezeggenschapsraden.
De GMR adviseert SPOLT en wordt gevraagd advies en instemming te geven voor het voorgenomen beleid van SPOLT.

Voorzitter GMR is de heer J. Vercoulen en de secretaris is mevrouw Helma Huibers.

Klik hier voor meer informatie over de GMR.