De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) SPOLT

De GMR houdt zich bezig met en zet zich in voor alle gezamenlijke belangen van de medezeggenschapsraden en alle schooloverstijgende zaken. De GMR onderhoudt hierover contact met het College van Bestuur van SPOLT. Het College van Bestuur is op verzoek van de GMR bij de GMR-vergaderingen aanwezig. Maandelijks is er tussentijds overleg tussen het College van Bestuur en de voorzitter van de GMR.

De GMR geeft communicatie gestalte door persoonlijke en schriftelijke terugkoppeling van haar activiteiten naar de diverse geledingen. Zo ontvangen betrokkenen de agenda en notulen van de GMR-vergaderingen. In dit verband stelt de GMR zich ook tot doel om pro-actief te handelen. Jaarlijks maakt de GMR bovendien een verslag van haar werkzaamheden.

De GMR bestaat uit een afvaardiging namens de ouders en namens het personeel.
Dit zijn voor schooljaar 2019-2020:

Personeel: Hilda Bex-Teuwen tel: 0475-565590 (school)
Personeel: Leon Kiggen tel: 0475-571215 (school)
Personeel: Anne-Marie vd Hombergh tel: 0475-497334 (school)
Personeel: Peter Poell tel: 0475-497334 (school)
Personeel: Sandra vd Pouw tel: 0475-571215 (school)

Ouder: Geert Camps
Ouder: Marijke van der Steen
Ouder: Roy Naus
Ouder: Pascal Smeets
Ouder: vacature

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Geert Camps: Voorzitter
Marijke van der Steen: Vice-voorzitter
Hilda Bex-Teuwen: Ambtelijk secretaris / penningmeester

Emailadres GMR: secretariaatgmr@spolt.nl