Missie / Visie

Missie & Visie

Gedurende het schooljaar 2019-2020 hebben de medewerkers binnen IKC De Neerakker een tweetal vragen getracht te beantwoorden:

 

1. Hoe willen we als team samenwerken binnen het Integraal Kindcentrum?

2. Hoe willen we toekomstbestendig onderwijs, opvoeding en zorg bieden? 

 

Dit heeft geleid tot een nieuwe, geactualiseerde visie en nieuw schoolplan voor de periode 2020-2024. Nadrukkelijk hebben we de verbinding gemaakt met het Strategisch Beleidsplan 'In essentie anders' van onze Stichting SPOLT, waarin we een zestal leidende principes hebben geformuleerd, t.w.

1. Basisschool: We maken op onze scholen actief werk van de drie-eenheid kwalificatie (kennisfundament), socialisatie en persoonsvorming en stemmen ons onderwijs af op de pedagogische en didactische vragen van de kinderen;
 
2. Veilige en gezonde school: Onze scholen zijn leergemeenschappen waar iedereen erkend en gezien wordt, in een positieve, optimistische en veilige sfeer;
 
3. Talentenschool: Onder het motto 'ruimte voor ieders talent' krijgen kinderen en medewerkers volop kansen om te laten zien wat zij willen en kunnen;
 
4. Wereldschool: We maken werk van educatief partnerschap met de ouders en zoeken actief de verbinding met de samenleving;
 
5. Integrale school: We realiseren kindcentra, waar we het leren zo organiseren dat alle kinderen de kans krijgen om zich breed te oriënteren en ontwikkelen. Inclusief waar het kan, exclusief waar het moet;
 
6. Lerende school: Onze medewerkers blijven in ontwikkeling en leren van en met elkaar. Zij zoeken actief de verbinding met de wetenschap en zijn aanspreekbaar op hun dagelijks handelen; 
Graag verwijzen we, voor een verdere beschrijving, naar het Schoolplan 2020-2024.