MR

Beste ouders,

 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, is elke school verplicht om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De Neerakker heeft ook een MR bestaande uit 4 personen. Via deze nieuwsbrief willen we graag onder de aandacht brengen wat de MR voor leerlingen, de ouders en de  school doet en waarvoor jullie ons kunnen benaderen.

 

Wat doet de MR?                                                                                                                                            

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Medezeggenschap en inspraak in het beleid van de school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. De MR is het orgaan dat de belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten ten aanzien van dit beleid behartigt. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Dit gebeurt in goede samenwerking met de directie van de school, leerkrachten en ouders. Belangrijk hierbij  is het gevoel dat we samen tot besluiten komen en samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de school. De MR heeft zich het afgelopen schooljaar bijvoorbeeld bezig gehouden met veiligheid in en om de school, passend onderwijs, ontwikkel- en schoolplan, schoolspecifieke vakantiedagen, formatie, evaluatie eindtoets en de CAO voor personeel.
 

Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit 6 personen, 3 leerkrachten en 3 ouders

 

Leden MR

Naam

Geleding

Marielle Schreurs

Ouder

Deborah de Goeij

Ouder

Ingrid Hebben-Lodewijks

Ouder

Wilma van Otterdijk

Personeel/Voorzitter

Steffi van der Leeuw

Personeel

Pim van der Coelen

Personeel

Ron Aspers, directeur Adviserend lid

                             

Waarvoor kunt u de MR benaderen?

U kunt iets aan de orde willen stellen over de gang van zaken op school. Voor vragen over de MR, of wanneer u een bepaald onderwerp graag door de MR besproken wilt zien, denk hierbij bv. aan het lesrooster, de communicatie naar ouders, omgangsvormen op school, veiligheid, verkeerssituaties, het beleid van de school rondom bijvoorbeeld extra ondersteuning voor leerlingen of aandachtsgebieden in het onderwijsprogramma. Kortom; Deel uw idee..of zorg!
 

U kunt altijd terecht bij één van de leden. Wij willen u er wel op wijzen dat u in eerste instantie altijd de betreffende leerkracht van uw kind/kinderen moet inschakelen, lukt/kan dit niet loop dan binnen voor een gesprek met de teamleider of directie. U mag ons altijd benaderen, wij kunnen u ook zo nodig doorverwijzen naar de teamleider of directeur.

 

Om de taken als MR goed in te vullen is het van belang dat de MR goed op de hoogte is van wat er speelt binnen de school en wat leeft onder ouders. Heeft u een vraag, tip, probleem of idee dat u aan de orde wil stellen, neem dan contact op met ons.
Spreek (één) van ons rechtstreeks aan, stuur een mailtje via het ouderportaal, e-mail naar mr@deneerakker.nl of e-mail naar
omrdeneerakker@gmail.comEr wordt altijd serieus gekeken naar hetgeen ontvangen is en u ontvangt ook altijd een reactie terug van de MR.

 

De vergaderingen van de MR vinden plaats op Basisschool De Neerakker van 19.30 uur - 21.30 uur.

 

Data volgen z.s.m.