MR

De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. Medezeggenschap en inspraak

in het beleid van de school. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het

schoolbestuur. Dit beleid is van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. De MR is het orgaan dat de

belangen van leerlingen, ouders en leerkrachten ten aanzien van dit beleid behartigt. De MR spreekt voor zowel

ouders als personeel en neemt namens hen een standpunt in ten opzichte van datgene wat het bestuur/

schooldirectie doet. Dit gebeurt in goede samenwerking met de directie van de school, leerkrachten en ouders.

Belangrijk hierbij is het gevoel dat we samen tot besluiten komen en samen verantwoordelijk zijn voor het reilen en

zeilen van de school. De MR heeft zich het afgelopen schooljaar bijvoorbeeld bezig gehouden met:

 • Veiligheid in en om de school
 • Passend onderwijs
 • Ontwikkelings- en Schoolplan
 • Schoolspecifieke vakantiedagen
 • Formatie
Wie zitten er in de MR?

De MR bestaat uit 6 personen, 3 leerkrachten en 3 ouders

 

Leden MR

Naam

Geleding

Christel Holthuijsen

Ouder

Deborah de Goeij

Ouder

Ingrid Hebben-Lodewijks

Ouder

Wilma van Otterdijk

Personeel/Voorzitter

Steffi van der Leeuw

Personeel

Pim van der Coelen

Personeel

Ron Aspers sluit als direceur aan bij de vergaderingen  

                             

Waarvoor kunt u de MR benaderen?

Als u iets aan de orde wil stellen over de gang van zaken op school.


Voor vragen over de MR, of wanneer u een bepaald onderwerp graag door de MR besproken wilt zien, denk hierbij bv. aan:

 • Het lesrooster
 • Communicatie naar ouders
 • Omgangsvormen op school
 • Veiligheid
 • Verkeerssituaties
 • Het beleid van de school rondom bijvoorbeeld extra ondersteuning voor leerlingen of aandachtsgebieden in het onderwijsprogramma

Kortom; Deel uw idee..of zorg..!!

U kunt altijd terecht bij één van de leden. Wij willen u er wel op wijzen dat u in eerste instantie altijd de betreffende leerkracht van uw kind/kinderen moet inschakelen, lukt/kan dit niet loop dan binnen voor een gesprek met de teamleider of directie. U mag ons altijd benaderen, wij kunnen u ook zo nodig doorverwijzen naar de teamleider of directie.


Om de taken als MR goed in te vullen is het van belang dat de MR goed op de hoogte is van wat er speelt binnen de school en wat leeft onder ouders. Heeft u een vraag, tip, probleem of idee dat u aan de orde wil stellen, neem dan contact op met ons. Dit kan op de volgende manieren:

 • Spreek (één) van ons rechtstreeks aan
 • e-mail naar mr@deneerakker.nl

 

Alle vergaderdata, agenda en notulen van zowel de MR als OR zijn te vinden op de website van de Neerakker.