Regelgeving verlof

Leerplicht en verlof 

Vanaf de eerste schooldag van de maand, volgend op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden, is uw kind volledig leerplichtig. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven. 

 

Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden. 

 

Op vakantie onder schooltijd 

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. (zie Staatscourant)

In dat geval mag de directie eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie kan plaatsvinden. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden: 

in verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag ten minste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk is; 

de verlofperiode mag maximaal 10 aaneengesloten schooldagen beslaan; 

de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen. 

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden. 

 

Verlof in geval van ‘andere gewichtige omstandigheden’ (zie Staatscourant)

Onder "andere gewichtige omstandigheden‟ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: 

-het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m 4e graad (1 dag); 

-een verhuizing van het gezin (1 dag); 

-ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de teamleider en/of de leerplichtambtenaar); 

-overlijden van bloed- of aanverwanten t/m 4e graad; 

-viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten t/m 4e graad (1 dag). 

 

De volgende situaties zijn geen „andere gewichtige omstandigheden‟: 

familiebezoek in het buitenland; 

vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding; 

vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden; 

een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan; 

eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte; 

verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. 

 

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens „andere gewichtige omstandigheden‟ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (minimaal acht weken van tevoren). 

 

Niet eens met het besluit 

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en minstens de volgende gegevens bevatten: 

-naam en adres van belanghebbende; 

-de dagtekening (datum); 

-een omschrijving van het besluit dat is genomen; 

-argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit; 

 

Wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen. 

 

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen. Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet Bestuursrecht (AwB) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. 

Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de president van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp. 

 

Ongeoorloofd verzuim 

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De school is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.