Ouderraad Basisschool De Neerakker

Beste ouder(s)/verzorger(s)
 
Zoals jullie wellicht weten, heeft basisschool De Neerakker  een ouderraad (OR).
Deze ouderraad  vormt het bestuur van de oudervereniging. Als ouder ben je automatisch lid van deze oudervereniging,  omdat je kind op school zit.
 
Wat doet de OR?
De ouderraad houdt zich vooral bezig met de praktische organisatie van de diverse activiteiten op school zoals: het organiseren van de diverse feesten, denk hierbij aan  kerst en het sinterklaasfeest. Hiervoor beheren en besteden wij de ouderbijdrage op een verantwoorde manier.
Daarnaast brengt de OR de mening van ouders/verzorgers onder de aandacht van de directie.
Samen wordt er daar waar mogelijk naar verbetering of vernieuwing gekeken. Voorstellen om de sfeer en het welzijn van leerlingen en leerkrachten te optimaliseren worden besproken en waar mogelijk doorgevoerd.
Ook wordt er nauw samengewerkt met de MR (Medezeggenschapsraad). Zo worden gezamenlijke onderwerpen besproken en aangepakt en wonen we elkaars vergaderingen bij. Dit om samen nog beter de belangen van kinderen, ouders en leerkrachten te behartigen.
 
Wie zitten er in de OR?
De OR bestaat momenteel uit 6 leden. Daarnaast is Lilian Engelen (teamleider) en een MR-lid (als toehoorder) aanwezig bij de vergaderingen.

Naam  Functie 
Sylvia Sleven Voorzitter
Belinda Keulen  Secretaris
Lieke Hover Penningmeester
Nancy Maas Lid
Lisanne Tan-Lodewijks Lid 
Judith Sanders Lid 
Olga van de Ven Lid 
 


Waarvoor kun je de OR benaderen?
Je kunt de OR (of één van de leden persoonlijk) benaderen indien je:

  • wilt meedenken, meehelpen met  of bij het organiseren van activiteiten
  • vragen hebt (of hoort) over school, wat dit dan ook is en dit wilt aankaarten, zodat wij het tijdens een vergadering bespreekbaar kunnen maken
  • interesse hebt om bij de OR te komen of een vergadering bij te wonen

De OR is bereikbaar via het mailadres: or@deneerakker.nl
Er wordt altijd serieus gekeken naar het bericht dat binnenkomt en er wordt altijd een reactie terug gegeven.
Persoonlijke benadering van één van de leden werkt het best. Vaak krijg je al meteen een duidelijk antwoord of word je, indien nodig, doorverwezen naar de juiste persoon binnen school.