Visie
Gedurende het schooljaar 2019-2020 trachten de medewerkers binnen IKC De Neerakker een tweetal vragen te beantwoorden:

1. Hoe willen we als team samenwerken binnen het Integraal Kindcentrum?
2. Hoe willen we toekomstbestendig onderwijs, opvoeding en zorg bieden? 

 
Dit leidt tot een nieuwe, geactualiseerde visie. Nadrukkelijk maken we de verbinding met het Strategisch Beleidsplan van onze Stichting SPOLT, waarin we een zestal leidende principes hebben geformuleerd. Dit beleidsplan heeft de titel 'In essentie anders' meegekregen, met de volgende leidende principes:
  1. Basisschool: We maken op onze scholen actief werk van de drie-eenheid kwalificatie (kennisfundament), socialisatie en persoonsvorming en stemmen ons onderwijs af op de pedagogische en didactische vragen van de kinderen;
  2. Veilige en gezonde school: Onze scholen zijn leergemeenschappen waar iedereen erkend en gezien wordt, in een positieve, optimistische en veilige sfeer;
  3. Talentenschool: Onder het motto 'ruimte voor ieders talent' krijgen kinderen en medewerkers volop kansen om te laten zien wat zij willen en kunnen;
  4. Wereldschool: We maken werk van educatief partnerschap met de ouders en zoeken actief de verbinding met de samenleving;
  5. Integrale school: We realiseren kindcentra, waar we het leren zo organiseren dat alle kinderen de kans krijgen om zich breed te oriënteren en ontwikkelen. Inclusief waar het kan, exclusief waar het moet;
  6. Lerende school: Onze medewerkers blijven in ontwikkeling en leren van en met elkaar. Zij zoeken actief de verbinding met de wetenschap en zijn aanspreekbaar op hun dagelijks handelen;
 
Op dit moment werken we aan de vertaling van bovenstaande principes naar onze dagelijkse onderwijspraktijk. We hopen ons nieuw Schoolplan 2020-2024 medio mei te kunnen voorleggen aan de medezeggenschapsraad.