Visie

De kernwaarden van onze school zijn: veiligheid, respect en vertrouwen.
 
Kinderen moeten zich op onze school veilig, geborgen en gewaardeerd voelen.
Onze school is een lerende organisatie waar kinderen en leraren zich persoonlijk kunnen ontwikkelen uitgaande van ieders talenten.

We erkennen en waarderen individuele verschillen tussen kinderen door het onderwijsaanbod af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

We creëren een uitdagende leeromgeving en bieden kwalitatief goed onderwijs zodat ieder kind zich betrokken voelt en zich naar eigen vermogen en in eigen tempo kan ontwikkelen.

Kinderen leren naast kennis, communicatieve en sociale vaardigheden.
We voeden kinderen op tot zelfstandige, weerbare mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen, respect hebben voor anderen en creatief omgaan met hun mogelijkheden.


De samenwerking en communicatie met de ouders vinden we daarbij erg belangrijk.
We voelen ons samen met de ouders verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.


Samengevat is onze visie gebaseerd op vier pijlers:
  • werken in clusters in heterogene of homogene basisgroepen
  • ontwikkelingsgericht werken volgens basisontwikkeling in cluster 1-2
  • handelingsgericht werken uitgaande van onderwijsbehoeften 
  • samenwerkend leren